Image

De dienstverlening van Burgersturing richt zich op het productief maken van een burgerpanel. Onze werkwijze maakt besluitvorming van hoogstaande kwaliteit mogelijk. Tevens zien we erop toe dat het advies van het burgerpanel daadwerkelijk impact heeft: de maatschappelijk partner neemt het serieus en is hierop aanspreekbaar. Natuurlijk is elk burgerpanel uniek. En vereist de samenwerking maatwerk. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.

Om een burgerpanel de gewenste impact te laten hebben, kent onze werkwijze vier belangrijke pijlers:


> Een heldere samenwerkingsovereenkomst


In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over de grootte van het panel, de duur en inrichting van het traject en de bekostiging. Daarnaast leggen we vast hoe de maatschappelijk partner omgaat met de voorstellen van het burgerpanel. Burgersturing werkt alleen samen met een partij als duidelijk is dat de maatschappelijk partner zich substantieel committeert aan de uitkomst van het burgerpaneltraject.

> De gewone burger en maatschappelijk partner hebben gezamenlijk zitting in het burgerpanel


De keuze om burgers en maatschappelijk partner samen te brengen is een bewuste: het bevordert een snelle toepassing van besluiten en doet de koudwatervrees bij de maatschappelijk partner afnemen. Belangrijke uitgangspunten voor de samenstelling zijn:
  • de groep burgers is tenminste twee keer zo groot als de groep maatschappelijk partner
  • de groep burgers komt tot stand door een combinatie van loting (representatie) en zelfselectie (motivatie)

> Panelbijeenkomsten worden professioneel georganiseerd en begeleid


Burgerpanels kunnen alleen goed functioneren als ze op de juiste wijze gefaciliteerd worden: goede gespreksleiders, toegang tot experts en relevante informatie en tijd voor verwerking en uitwisseling. Het creëren van de juiste randvoorwaarden is hierbij ook van belang. Denk bijvoorbeeld aan goede ontmoetingsfaciliteiten en een redelijke financiële vergoeding voor deelnemers.

> (Tussen)rapportages en expertdocumentatie zijn voor medeburgers toegankelijk


Een goede verslaglegging van elke burgerpanelbijeenkomst is niet alleen belangrijk voor de burgerpanelleden. Het is ook van belang dat medeburgers goed geïnformeerd zijn. Om die reden zoekt Burgersturing actief de samenwerking op met journalisten en maakt zij gebruik van sociale media. Dit biedt een burgerpanel tevens de mogelijkheid om op gezette tijden medeburgers uit te nodigen hun ideeën te delen, bijvoorbeeld middels een online platform.
''Het is tijd serieus werk te maken van een burgerpanel om betrokkenheid bij besluitvorming, begrip en daarmee draagvlak te vergroten. Voorbeelden in het buitenland laten zien dat er veel kan. Door de transparantie en consensus gedreven aanpak blijken burgerpanels een groot deel van de maatschappij achter zich te krijgen.'' | Ed Nijpels, 2020